USLUGE

USLUGE

Sve usluge iz oblasti nekretnina (posredovanje u prometu, procena, pravni i finansijski poslovi u zastupanju klijenata pred sudom, službom za katastar nepokretnosti, poreskim organom)

Sve uluge poslovnog posredovanja lica oštećenih u saobraćajnim nezgodama, njihovih srodnika, sa privrednim društvima – pravnim licima i advokatskim kancelarijama u cilju obezbeđenja pravnih uslova za vođenje postupka radi naplate najpovoljnijeg obeštećenja od osiguravajućih društava, garantnog fonda i sl.

Poslovno zastupanje sa svim javnim preduzećima, svim službama i odelenjima opštinske uprave (odelenjem za imovinsko pravne poslove, matičnom službom i sl.).

Poslovne usluge istraživanje tržišta, konsalting, menadžment

Posredovanje – dovođenje u vezu naručioca posla (pravnog ili fizičkog lica) sa izvršiocem posla

Saradnja sa preduzetnicima i pravnim licima-preduzećima, arhitektonskim, građevinskim i geometarskim biroima, advokatskim kancelarijama, poslovnim bankama, NVO organizacijama

Ostale poslovne usluge