USLUGE

USLUGE

Sve usluge iz oblasti nekretnina (posredovanje u prometu, procena, pravni i finansijski poslovi u zastupanju klijenata pred sudom, službom za katastar nepokretnosti, poreskim organom)

 

 

 

 

Sve uluge poslovnog posredovanja lica oštećenih u saobraćajnim nezgodama, njihovih srodnika, sa privrednim društvima – pravnim licima i advokatskim kancelarijama u cilju obezbeđenja

pravnih uslova za vođenje postupka radi naplate najpovoljnijeg obeštećenja od osiguravajućih društava, garantnog fonda i sl.

 

 

 

 

Poslovno zastupanje sa svim javnim preduzećima, svim službama i odelenjima opštinske uprave (odelenjem za imovinsko pravne poslove, matičnom službom i sl.).

 

 

 

 

Poslovne usluge istraživanje tržišta, konsalting, menadžment.

 

 

 

 

 

Posredovanje – dovođenje u vezu naručioca posla (pravnog ili fizičkog lica) sa izvršiocem posla.

 

 

 

 

 

Saradnja sa preduzetnicima i pravnim licima-preduzećima, arhitektonskim, građevinskim i geometarskim biroima, advokatskim kancelarijama, poslovnim bankama, NVO organizacijama.